ePOC

eurodijagnostika-gasne-analize
ePOC

Aparat za analizu gasova u krvi epoc predstavlja portabilni aparat koji se sastoji od 3 komponente:
epoc Reader (čitač), epoc Host mobilni kompjuter i epoc test kartica. epoc Reader je prenosivi uređaj koji se napaja pomoću baterije, sadrži interni barkod čitač i otvor za prihvatanje test kartice, kojim učitava epoc test karticu tokom analize krvi. Poseduje status indikatore za davanje informacija korisniku o napretku testa. Meri električne signale sa senzora test kartice i prenosi rezultate testa bežičnim putem pomoću Bluetooth signala na epoc Host kompjuter. epoc Host predstavlja mobilni računar/laptop na kome je instalirana epoc Host softverska aplikacija. Komunikacija je bežična (wireless) putem Bluetooth veze sa epoc Reader-om, izračunava analitičke vrednosti iz podataka na senzoru koji stižu iz epoc Reader-a i prikazuje rezultate testa. epoc Test kartica predstavlja jednokratnu karticu koja sadrži port za prijem krvnog uzorka, sadrži spektar senzora u okviru senzor modula i sadrži kalibrator u okviru zatvorenog rezervoara. Takođe, generiše električne signale proporcionalno koncentraciji analita u uzorku i koristi barkod za identifikaciju tipa kartice.

Posebne prednosti epoc aparata su:

• Prebacivanje testiranja iz laboratorije kod pacijenta pruža mogućnost kliničarima da pojednostave složene procese testiranja, skrate vreme obrta, unaprede brigu o pacijentu i operativnu efikasnost.
• Osnaživanje kliničara da brže donose odluke u vezi sa rezultatima koji su uzeti u neposrednoj blizini pacijenta i samim tim su boljeg kvaliteta; sve ovo pruža mogućnost efikasnijeg donošenja kliničkih odluka i poboljšanje ishoda za pacijenta.
• Inkorporacijom kompletnog menija test parametara na jednoj test kartici uz obezbeđenje kvaliteta, epoc sistem isporučuje efikasniji i jednostavniji nalaz testiranja za pacijenta.
• Sa integrisanom, bežičnom vezom, možete lako prenositi rezultate pacijenta u EMR / LIS / HIS u realnom vremenu i dobiti centralizovanu kontrolu decentralizovanog testiranja.

Link: https://www.siemens-healthineers.com/blood-gas/blood-gas-systems/epoc-blood-analysis-system