RAPIDPoint 500

eurodijagnostika-gasne-analize-rapidpoint500
RAPIDPoint 500

Aparat gasni analizator marke Siemens, model RAPIDPoint 500 ima mogućnost analize gasova, elektrolita, acidobaznog statusa i kompletene kooksimetrije, a baziran je na sistemu kertridža i zahteva minimalno održavanje. Parametri koje aparat meri se direktno izračunavaju iz uzorka pune krvi (pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glc, Lac, tHb, HHb, O2Hb, COHb, MetHb, nBili) ili se preračunavaju (HCO3, tCO2, ctCO2, BE, sO2, ctO2, p50, O2cap, FiO2, pO2(A-a), pO2(a-A), RI, AvDO2, AV, VO2, DO2, Qs/Qt, AnGap). Aparat je dizajniran tako da poseduje minimalan rizik od biohazarda , reagensi su na bazi kertridža. Vrsta uzorka može biti puna krv (arterijska, venska ili kapilarna), kao i dijalizat ili pleuralna tečnost. Aparat poseduje ekran osetljiv na dodir, brzina obrade je uzorka 30-60sec, dužina trajanja kertridža od 28 dana, bez obzira na veličinu. Jednostavna upotreba, jedinstveni port za postavljanje uzoraka bez adaptera, bilo da su u pitanju špricevi ili kapilare. Bezbedno, nezavisno automatsko uzorkovanje uz detekciju koaguluma, sprovođenje koaguluma i samo-čišćenje aspiracione sonde. Mogućnost analize hitnih uzoraka (STAT), automatizovane kalibracije i automatski kertridž za kontrolu kvaliteta. Mogućnost povezivanja na LIS/HIS uz opcije udaljenog monitoringa i kontrole preko RAPIDComm® Data operativnog sistema. Brzo i lako čuvanje rezultata i događaja putem prenosa podataka na USB port, intranet, internet.

Link: https://www.siemens-healthineers.com/blood-gas/blood-gas-systems/rapidpoint-500-systems